Program rehabilitacji u osób z rozpoznaniem chorób afektywnych i nerwicowych

FIZJOTERAPIA JACEK TUZ realizuje projekt

„Program rehabilitacji u osób z rozpoznaniem chorób afektywnych i nerwicowych”

dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej — konkurs

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępu  300 osób (150 kobiet) powyżej 18 roku życia (18-59 lat u kobiet i 18-64 lat u mężczyzn) aktywnych  zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia pracy, z województwa śląskiego, głównie z Tychów, powiatu bieruńsko-lędzińskiego i sosnowieckiego, z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych afektywnych i nerwicowych  do rehabilitacji oraz edukacji zdrowotnej wydłużającej/przywracającej aktywność zawodową oraz sprawność psychiczną i społeczną wraz z podniesieniem kwalifikacji 10  osób personelu medycznego  w Tychach powiecie bieruńsko-lędzińskim i sosnowieckim w latach 2020–22.

Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowej rehabilitacji dla pacjentów w formie warsztatów terapeutycznych oraz działań edukacyjnych dla pacjentów.

Termin realizacji projektu:

2020 – 2022 r.

Całkowita wartość projektu: 995 760,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 846 396,00 PLN

Przewodnik (krok po kroku)

Krok. 1
Zobacz – czy jesteś w grupie docelowej.

 • Jesteś kobietą w wieku 18-59 lat/ mężczyzną w wieku 18-64 lata
 • Zamieszkujesz na terenie województwa śląskiego
 • Jesteś aktywna/y zawodowo lub deklarujesz gotowość do podjęcia zatrudnienia
 • Nie korzystałaś/eś ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON w okresie ostatnich 6 miesięcy z powodu niżej wymienionych jednostek chorobowych:
 • zaburzeń depresyjnych nawracających (F33);
 • zaburzeń, lękowych uogólnionych (F41.1);
 • zaburzeń stresowych pourazowych (F.43.1);
 • zaburzeń adaptacyjnych (F43.2);
 • zakończenie leczenia właściwego wyżej wymienionych zaburzeń (powinno być poświadczone przedłożoną dokumentacją medyczną jeśli jest to możliwe).
 • Posiadasz dostęp do telefonu stacjonarnego lub komórkowego
 • Posiadasz brak przeciwwskazań zdrowotnych do skorzystania ze świadczeń rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym, np.:
 • ciężka depresja;
 • zaburzenia psychotyczne;
 • upośledzenie umysłowe.
 • Chciałabyś/ chciałbyś skorzystać z rehabilitacji ambulatoryjnej.

Krok 2
Zobacz jakie wsparcie otrzymasz:

 • pierwszą konsultację psychiatryczną realizowaną przez lekarza psychiatrę
 • pierwszą konsultację psychologiczną realizowaną przez psychologa
 • 11 spotkań indywidualnych dostosowanych do potrzeb pacjenta
 • 4 konsultacje telefoniczne psychologa inicjowane przez pacjenta/psychologa
 • Indywidualna konsultacja specjalisty
 • Druga konsultacja psychologiczna realizowana przez psychologa po 2 miesiącach
 • Kontrolną konsultację psychiatryczną po 2 miesiącach.

Krok 3
Jeżeli jesteś w grupie docelowej

wydrukuj w kolorze formularz rekrutacyjny.

* Jeśli nie masz możliwości wydruku odbierz formularz zgłoszeniowy w rejestracji Kliniki Fizjoterapia MDT przy ul . Młodzieżowej 3.

Krok 4
Jeżeli decydujesz się na udział w programie:

 • wrzuć wypełnione dokumenty do skrzynki projektowej przy al.Piłsudskiego 12 (skrzynka znajduje na ścianie po prawej w holu budynku)

 • pozostaw wypełnione dokumenty w rejestracji Kliniki Fizjoterapii MDT przy ul. Młodzieżowej 3

 • na pierwszą konsultację psychiatryczną zabierz ze sobą zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez zakład pracy

 

Po dostarczeniu w/w dokumentów skontaktujemy się z Tobą w celu umówienia wizyty lekarskiej i wypełnienia pozostałych dokumentów.

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–18.00 tel. 795 800 959