Zapisz się na szkolenie

W szkoleniu mogą wziąć udział:

 • Fizjoterapeuci
 • Lekarze
 • Studenci ostatniego roku w/w kierunków

Instrukcja krok po kroku

Instrukcja wnioskowania o dofinansowanie na szkolenia  w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania:

 1. Zapoznanie się i akceptacja Regulaminu współfinansowania usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania na lata 2021-2027 dostępnego na stronie Operatora,
 2. Rejestracja przez Przedsiębiorcę w BUR (utworzenie profili użytkownika instytucjonalnego i indywidualnego),
 3. Rejestracja Przedsiębiorcy w Systemie, w którym składany będzie wniosek o dofinansowanie szkolenia (informacje dostępne na stronie Operatora),
 4. Złożenie przez Przedsiębiorcę Wniosku o umowę i przesłanie go przez System (wnioski składane w formie papierowej nie będą rozpatrywane), limit bonów za jedną godzinę zrealizowanej usługi rozwojowej wynosi dla usługi szkoleniowej: 1 bon za 1 godzinę dydaktyczną szkolenia (1 bon =  90,00 zł),
 5. Podpisanie Umowy wsparcia pomiędzy Przedsiębiorcą a Operatorem (nie później niż 10 dni roboczych od dnia złożenia poprawnych i kompletnych dokumentów stanowiących wniosek o umowę wsparcia),
 6. Wpłata przez Przedsiębiorcę wkładu własnego na indywidualny rachunek bankowy Operatora wg zapisów umowy wsparcia (wniesienie pełnej kwoty wkładu własnego w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy wsparcia),
 7. Wybór przez Przedsiębiorcę usług rozwojowych w BUR i zapis w BUR przez Przedsiębiorcę na wybrane usługi z wykorzystaniem nadanego w umowie nr ID (nie później niż na szkolenie w ciągu miesiąca od dnia zawarcia umowy),
 8. Zapisanie w BUR przez Przedsiębiorcę pracowników na wybrane szkolenie z zachowaniem buforu min. jednego dnia roboczego pomiędzy zapisaniem na usługę a jej rozpoczęciem (np. jeżeli usługa rozpoczyna się w piątek, najpóźniej możesz zapisać się w środę),
 9. Rejestracja Firmy szkoleniowej w Systemie i akceptacja Regulaminu ze wszystkim aktualizacjami poprzez wgranie do Systemu pliku aktualnego Regulaminu (obowiązek monitorowania zmian),
 10. Udział w szkoleniu pracowników zgłoszonych przez Przedsiębiorcę i oddelegowanych na szkolenie, obowiązuje frekwencja nie mniejsza niż 80% (Pracownik w trakcie trwania szkolenia musi spełniać przesłanki definicji Pracownika u Przedsiębiorcy/Pracodawcy),
 11. Wypełnienie ankiet oceniających usługi w BUR przez pracowników i Przedsiębiorcę,
 12. W przypadku gdy usługa rozwojowa objęta jest podatkiem VAT opłacenie powyższego podatku przez Przedsiębiorcę we własnym zakresie,
 13. Dokonanie płatności przez Operatora na podstawie zweryfikowanego rozliczenia na rzecz Firmy szkoleniowej.