Rodo

Strona WWW

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Jacek Tuz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Fizjoterapia Jacek Tuz, zarejestrowaną przy ul. Szpakowej 44A, 43-100 Tychy, NIP 599 106 74 78, REGON 27672206.

Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, należy kontaktować się z Administratorem osobiście, telefonicznie (numer telefonu 602 375 636) lub mailowo (na adres jacek.tuz@gmail.com).

zwany dalej „Administratorem”.

Jak mogą się Państwo skontaktować z Administratorem?

Uprzejmie informujemy, że Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych. Pytania w zakresie dotyczącym danych osobowych można kierować w następujący sposób:

 1. osobiście lub listownie na adres: ul. Szpakowej 44A, 43-100 Tychy;
 2. telefonicznie na numer: 602 375 636;
 3. drogą elektroniczną: jacek.tuz@gmail.com

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej Administrator przetwarza Państwa dane osobowe?

Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być zbierane przez Administratora i przetwarzane:

 1. w zakresie: imienia i nazwiska, płci, wieku, adresu zamieszkania, daty urodzenia, wykonywanego zawodu oraz stanu zdrowia z uwagi na ich niezbędność do prawidłowej diagnozy medycznej oraz z uwagi na obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej, wynikający z art. 9 ust. 4 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty w związku z art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 2. w zakresie imienia i nazwiska, adresu, Numeru Identyfikacji Podatkowej, w przypadku wystawienia faktury lub otrzymania, przetwarzane są z uwagi na obowiązek prawny ciążący na Administratorze, wynikający z art. 106 e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. w zakresie imienia i nazwiska, adresu, PESEL-u, NIP-u, mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, tj. z uwagi na uzasadniony interes Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. w zakresie danych kontaktowych, tj. imienia i nazwiska, adresu numeru telefonu, adresu e-mail, są przetwarzane w celu kontaktu z pacjentem, co stanowi uzasadniony interes Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. w celach wskazanych w klauzulach zgody, o ile wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach w nich wskazanych. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolnie wyrażona zgoda, stanowiąca przesłankę legalizującą przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1a RODO.

Czy Państwa dane zostaną przekazane przez Administratora innym podmiotom?

W zależności od celu, w jakim przetwarzane są Państwa dane osobowe, mogą one zostać przekazane innym podmiotom. Przykładowo, jeżeli w związku z realizacją usługi Administrator wystawi lub otrzyma fakturę VAT, to dane osobowe wskazane w tym dokumencie zostaną przekazane do biura rachunkowego. Ponadto, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane również firmie hostingowej, kancelarii prawnej lub właściwym urzędom / organom administracji publicznej.

Informujemy także, że podmioty, z którymi współpracujemy, zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, a tym samym spełniają w tym zakresie wymogi RODO.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej.

Jak długo Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe?

Dane osobowe zebrane przez Administratora będą przetwarzane odpowiednio:

 1. przez czas trwania umowy, a następnie przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz prawa podatkowego;
 2. do momentu przedawnienia roszczeń jakie Administrator może podnosić lub jakie mogą być podnoszone wobec niego w związku z prowadzoną działalnością;

 

 

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informuję iż:

Administrator

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Jacek Tuz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Fizjoterapia Jacek Tuz, zarejestrowaną przy ul. Szpakowej 44A, 43-100 Tychy, NIP 599 106 74 78, REGON 27672206. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych/ monitoringiem wizyjnym należy kontaktować się z Administratorem osobiście, telefonicznie (numer telefonu 602 375 636) lub mailowo (na adres jacek.tuz@gmail.com).
 2. Monitoringiem wizyjnym objęto: wejścia do budynku i korytarz.

Cel i podstawy przetwarzania

Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest:

 1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracowników oraz pacjentów i klientów;
 2. Zapobieganie dewastacji i kradzieży w budynku firmy, a także rejestracja zdarzeń sprzyjająca ustaleniu sprawcy wykroczenia lub przestępstwa;
 3. Wyjaśnianie sytuacji konfliktowych oraz ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, kradzież lub zniszczenie mienia itp.);
 4. Ograniczenie dostępu do obiektu dla osób nieuprawnionych i niepożądanych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO oraz art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych przetwarzanych przy pomocy monitoringu wizyjnego wynosi maksymalnie 3 miesiące, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód  w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub powzięto wiadomość, iż mogą one stanowić dowód
w postępowaniu – w takim przypadku termin przechowywania danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresu przechowywania nagrania podlegają zniszczeniu.

Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych.

Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).