Program Rehabilitacji leczniczej w chorobach przewlekłych układu kostno-stawowego i mięśniowego

FIZJOTERAPIA JACEK TUZ realizuje projekt

„Tuzy u Tuza. Rehabilitacja lecznicza w chorobach przewlekłych układu kostno-stawowego i mięśniowego w 3 powiatach województwa śląskiego zgodnie z Regionalnym Programem Zdrowotnym”.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2014–2020, dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy,

działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy,

poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej — konkurs.

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie dostępu 1080 osób (540 kobiet) powyżej 50 roku życia (50–59 lat u kobiet i 50–64 lat u mężczyzn) z województwa śląskiego, głównie z Tychów, powiatu tyskiego, powiatu będzińskiego i sosnowieckiego do rehabilitacji i profilaktyki przewlekłych chorób układu kostno-stawowego i mięśniowego oraz do edukacji zdrowotnej, wydłużającej/przywracającej aktywność zawodową, a także podniesienie kwalifikacji 54 osób (27 kobiet) personelu medycznego w Tychach/Sosnowcu w latach 2020–2022.

  • Wsparciem w ramach projektu objęte zostaną osoby zamieszkałe według Kodeksu Cywilnego (weryfikacja miejsca zamieszkania na podstawie formularza zgłoszeniowego złożonego przez Pacjenta przed przyjęciem do programu) lub pracujące w województwie śląskim, w tym:
 • 1080 osób (540 kobiet) w wieku aktywności zawodowej,
 • 54 osoby (27 kobiet) kadry podmiotów leczniczych.

Termin realizacji projektu:

01.01.2020 r. – 31.12.2022 r. 

Planowane efekty:

 • 1134 osób (w tym 567 kobiet) objętych programem zdrowotnym;
 • 1080 osób (w tym 540 kobiet) uczestniczących w kompleksowej rehabilitacji leczniczej w Programie;
 • 54 osoby (w tym 27 kobiety) uczestniczące w szkoleniu dla kadry medycznej w Programie:
 • 648 osób (w tym 324 kobiet), które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuują zatrudnienie.

Wartość projektu: 1 826 307,84 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 552 361,66 PLN

Przewodnik (krok po kroku)

Krok. 1
Zobacz – czy jesteś w grupie docelowej.

 • Jesteś kobietą w wieku 50-59 lat/ mężczyzną w wieku 50-64 lata
 • Zamieszkujesz na terenie województwa śląskiego
 • Jesteś aktywna/y zawodowo lub deklarujesz gotowość do podjęcia zatrudnienia
 • Nie korzystałaś/eś ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON w okresie ostatnich 6 miesięcy z powodu niżej wymienionych jednostek chorobowych:
 • zwyrodnienia wielostawowe (M15)
 • choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych (koksartroza) (M16)
 • choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych (gonartroza) (M17)
 • choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowa-śródręcznego (M18)
 • inne choroby zwyrodnieniowe (M19)
 • zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa (M47)
 • choroby kręgów szyjnych (M47)
 • inne choroby krążka międzykręgowego (M51)
 • bóle grzbietu (M54)
 • nie stwierdzono u Ciebie przeciwskazań zdrowotnych do skorzystania ze świadczeń rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym
 • chciałabyś/ chciałbyś skorzystać z rehabilitacji ambulatoryjnej

Krok 2

JEŻELI JESTEŚ W GRUPIE DOCELOWEJ


wydrukuj w kolorze formularz zgłoszeniowy i oświadczenie
o przynależności do grupy docelowej*
, a następnie złóż w siedzibie biura projektu.

(ul. Młodzieżowa 3, 43-100 Tychy)

* Jeśli nie masz możliwości wydruku, wypełnij ankietę zgłoszeniową.

Po dostarczeniu w/w dokumentów skontaktujemy się z Tobą w celu umówienia wizyty lekarskiej i wypełnienia pozostałych dokumentów.

Dokumenty do pobrania i wydruku

Krok 3
Zobacz jakie wsparcie otrzymasz:

Kompleksową rehabilitację uczestników projektu obejmującą:

 • pierwszą wizytę lekarską realizowaną przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej
 • pierwszą poradę fizjoterapeutyczną
 • indywidualny plan rehabilitacyjny dostosowany do potrzeb wynikających ze stanu zdrowia pacjenta oraz zakresu potrzebnej pomocy fizjoterapeutycznej, obejmujący 15 dni zabiegowych podzielnych na:

 

a) 5 wizyt indywidualnych – indywidulane spotkanie z fizjoterapeutą tj. zebranie wywiadu, przeprowadzenie badania przedmiotowego, postawienie diagnozy fizjoterapeutycznej wg MDT, dobór właściwego ćwiczenia terapeutycznego, edukacja w zakresie profilaktyki wtórnej zdiagnozowanej jednostki chorobowej, sprawdzenie poprawności wypełnienia dokumentów projektowych itp. Wizyty te realizowane są w okresie około 2 tygodni, każda kolejna wizyta jest umawiana indywidualnie z fizjoterapeutą.

b) 10 wizyt w ramach indywidualnego planu rehabilitacji – 2 tygodnie pod rząd, w każdy dzień roboczy o podobnych porach, dopasowanych do każdego pacjenta indywidualnie. Wizyty obejmują najczęściej 2 zabiegi fizykalne oraz jeden zabieg kinezyterapeutyczny lub pracę technikami specjalnymi – czas trwania jednego dnia zabiegowego – do 40 minut.

 

 • drugą wizytę lekarską realizowaną przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej w ciągu tygodnia po ukończeniu działań edukacyjnych oraz indywidualnego planu rehabilitacji
 • drugą poradę fizjoterapeutyczną realizowaną po 2 miesiącach od ukończenia działań edukacyjnych oraz indywidualnego planu rehabilitacji
 • kontrolną wizytę lekarską realizowaną przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej po 2 miesiącach od ukończenia działań edukacyjnych oraz indywidualnego planu rehabilitacji
Działania edukacyjne dla uczestników projektu

– 3 spotkania 45 minutowe zblokowane tj. 2h 15 min. każde w zakresie:

 • edukacji zdrowotnej prowadzone przez fizjoterapeutę, poruszające problematykę diagnostyki i leczenia schorzeń narządu ruchu, profilaktyki nawrotów, wspomagania leczenia wielu jednostek chorobowych przy pomocy ruchu
 • edukacji żywieniowej prowadzonej przez dietetyka klinicznego mówiące o zasadach prawidłowego żywienia
 • psychoedukacji prowadzone przez psychologa, psychoterapeutę poruszające tematykę znaczenia uczuć, emocji, umiejętności radzenia sobie ze stresem

 

W czasie trwania pandemii spotkania edukacyjne prowadzone są w trybie on-line poprzez platformę zoom. Szczegóły zostaną podane podczas pierwszej porady fizjoterapeutycznej.

Pobierz Materiały Szkoleniowe