Klauzula informacyjna monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informuję iż:

Administrator

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Jacek Tuz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Fizjoterapia Jacek Tuz, zarejestrowaną przy ul. Szpakowej 44A, 43-100 Tychy, NIP 599 106 74 78, REGON 27672206. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych/ monitoringiem wizyjnym należy kontaktować się z Administratorem osobiście, telefonicznie (numer telefonu 602 375 636) lub mailowo (na adres jacek.tuz@gmail.com).
  2. Monitoringiem wizyjnym objęto: wejścia do budynku i korytarz.

Cel i podstawy przetwarzania

Celem przetwarzania Pani/Pana danych jest:

  1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracowników oraz pacjentów i klientów;
  2. Zapobieganie dewastacji i kradzieży w budynku firmy, a także rejestracja zdarzeń sprzyjająca ustaleniu sprawcy wykroczenia lub przestępstwa;
  3. Wyjaśnianie sytuacji konfliktowych oraz ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, kradzież lub zniszczenie mienia itp.);
  4. Ograniczenie dostępu do obiektu dla osób nieuprawnionych i niepożądanych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO oraz art. 22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Okres przechowywania danych przetwarzanych przy pomocy monitoringu wizyjnego wynosi maksymalnie 3 miesiące, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód  w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub powzięto wiadomość, iż mogą one stanowić dowód
w postępowaniu – w takim przypadku termin przechowywania danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresu przechowywania nagrania podlegają zniszczeniu.

Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych.

Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).