Klauzula informacyjna – strona www

Strona WWW

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Jacek Tuz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Fizjoterapia Jacek Tuz, zarejestrowaną przy
ul. Szpakowej 44A, 43-100 Tychy, NIP 599 106 74 78, REGON 27672206.

Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, należy kontaktować się z Administratorem osobiście, telefonicznie (numer telefonu 602 375 636) lub mailowo (na adres jacek.tuz@gmail.com).

zwany dalej „Administratorem”.

Jak mogą się Państwo skontaktować z Administratorem?

Uprzejmie informujemy, że Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych. Pytania w zakresie dotyczącym danych osobowych można kierować w następujący sposób:

 1. osobiście lub listownie na adres: ul. Szpakowej 44A, 43-100 Tychy;
 2. telefonicznie na numer: 602 375 636;
 3. drogą elektroniczną: jacek.tuz@gmail.com

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej Administrator przetwarza Państwa dane osobowe?

Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być zbierane przez Administratora i przetwarzane:

 1. w zakresie: imienia i nazwiska, płci, wieku, adresu zamieszkania, daty urodzenia, wykonywanego zawodu oraz stanu zdrowia z uwagi na ich niezbędność do prawidłowej diagnozy medycznej oraz z uwagi na obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej, wynikający z art. 9 ust. 4 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty w związku z art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 2. w zakresie imienia i nazwiska, adresu, Numeru Identyfikacji Podatkowej, w przypadku wystawienia faktury lub otrzymania, przetwarzane są z uwagi na obowiązek prawny ciążący na Administratorze, wynikający z art. 106 e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. w zakresie imienia i nazwiska, adresu, PESEL-u, NIP-u, mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, tj. z uwagi na uzasadniony interes Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. w zakresie danych kontaktowych, tj. imienia i nazwiska, adresu numeru telefonu, adresu e-mail, są przetwarzane w celu kontaktu z pacjentem, co stanowi uzasadniony interes Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. w celach wskazanych w klauzulach zgody, o ile wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach w nich wskazanych. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolnie wyrażona zgoda, stanowiąca przesłankę legalizującą przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1a RODO.

Czy Państwa dane zostaną przekazane przez Administratora innym podmiotom?

W zależności od celu, w jakim przetwarzane są Państwa dane osobowe, mogą one zostać przekazane innym podmiotom. Przykładowo, jeżeli w związku z realizacją usługi Administrator wystawi lub otrzyma fakturę VAT, to dane osobowe wskazane w tym dokumencie zostaną przekazane do biura rachunkowego. Ponadto, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane również firmie hostingowej, kancelarii prawnej lub właściwym urzędom / organom administracji publicznej.

Informujemy także, że podmioty, z którymi współpracujemy, zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, a tym samym spełniają w tym zakresie wymogi RODO.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej.

Jak długo Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe?

Dane osobowe zebrane przez Administratora będą przetwarzane odpowiednio:

 1. przez czas trwania umowy, a następnie przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz prawa podatkowego;
 2. do momentu przedawnienia roszczeń jakie Administrator może podnosić lub jakie mogą być podnoszone wobec niego w związku z prowadzoną działalnością;
 3. przez okres realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do czasu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, na zasadach opisanych poniżej;
 4. do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach opisanych poniżej.

Prawa, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, że mają Państwo prawo:

 1. żądać dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora;
 2. w przypadku, gdy przetwarzane przez Administratora dane osobowe są nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich sprostowania, czyli żądania ich zmiany lub uzupełnienia;
 3. w przypadku, gdy Państwa dane osobowe nie są potrzebne Administratorowi do celów, w których zostały zebrane; gdy cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub gdy wnieśli Państwo sprzeciw na warunkach niżej opisanych oraz gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, mają Państwo prawo do żądania usunięcia przez Administratora Państwa danych osobowych;
 4. w przypadku, gdy kwestionują Państwo prawidłowość przetwarzanych danych osobowych, mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Administratorowi weryfikację prawidłowości danych;
 5. poza przypadkiem wskazanym w punkcie d), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu, gdy będą one przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby Administrator je usunął; gdy Państwa dane nie będą Administratorowi już potrzebne, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia Państwa roszczeń lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na zasadach niżej opisanych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 6. do żądania przeniesienia wskazanych przez Państwa danych osobowych, o ile Administrator przetwarza Państwa dane w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody lub umowy.

Ponadto, jeżeli w Państwa ocenie Administrator naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach przysługuje Państwu sprzeciw wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych?

Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1f RODO). W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dłużej przetwarzać Państwa danych, chyba że będzie ku temu istnieć ważna prawnie uzasadniona podstawa, nadrzędna wobec Państwa praw i wolności lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora.

Kiedy przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych?

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, mają Państwo prawo wycofać ją w każdym momencie. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, należy zgłosić takie żądanie osobiście, wysłać odpowiednią informację listem poleconym na adres Administratora lub w formie e-mailowej na adres jacek.tuz@gmail.com

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na legalność ich przetwarzania przed cofnięciem zgody.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

W zależności od sytuacji, podanie przez Państwa danych osobowym jest warunkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia, może uniemożliwić kontakt lub realizację zawartej umowy.

Czy Administrator przetwarza wskazane przez Państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany?

Administrator nie będzie przetwarzał Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będzie wykorzystywał ich w celu profilowania.