Klauzula informacyjna dla pacjentów

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla pacjentów

Administratorem Państwa danych osobowych jest Jacek Tuz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Fizjoterapia Jacek Tuz, zarejestrowaną przy ul. Szpakowej 44A,
43-100 Tychy, NIP 599 106 74 78, REGON 27672206.

 1. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, należy kontaktować się z Administratorem osobiście, telefonicznie (numer telefonu 602 375 636) lub mailowo (na adres jacek.tuz@gmail.com).
 1. Państwa dane osobowe:
 1. w zakresie: imienia i nazwiska, płci, adresu zamieszkania, numeru PESEL, daty urodzenia, oraz opis stanu zdrowia, /w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody- nazwisko i imię przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania/ przetwarzane są z uwagi na ich niezbędność do prawidłowej diagnozy medycznej oraz z uwagi na obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej, wynikający z art. 9 ust. 4 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty w związku z art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 2. w zakresie imienia i nazwiska, adresu, Numeru Identyfikacji Podatkowej, w przypadku wystawienia faktury, przetwarzane są z uwagi na obowiązek prawny ciążący na Administratorze, wynikający z art. 106 e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. w zakresie imienia i nazwiska, adresu mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, tj. z uwagi na uzasadniony interes Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. w zakresie danych kontaktowych, tj. imienia i nazwiska, adresu numeru telefonu, adresu e-mail, są przetwarzane w celu kontaktu z pacjentem, co stanowi uzasadniony interes Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Dane osobowe wskazane w punkcie 2 a) przetwarzane są przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji pacjenta. Dane osobowe wskazane w punkcie 2 b) przetwarzane są przez okres 5 lat, od daty zakończenia roku kalendarzowego, w którym wystawiono fakturę. Dane osobowe wskazane w punkcie 2 c) przetwarzane są do czasu przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi lub roszczeń, które mogą zostać przeciwko niemu podniesione. Dane osobowe wskazane w punkcie 2 d) przetwarzane są przez czas trwania uzasadnionego interesu Administratora i o ile nie są częścią dokumentacji medycznej, są przeglądane na bieżąco i usuwane, gdy zostaną uznane za nieprzydatne.
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak odmowa ich podania lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić rozpoczęcie lub kontynuację leczenia, a także kontakt z Państwem.
 1. Zgromadzone dane osobowe mogą być przekazywane do biura rachunkowego współpracującego z Administratorem. W przypadku prowadzenia korespondencji e-mailowej, Państwa dane osobowe, ujawnione w ramach tej korespondencji, mogą zostać udostępnione firmie hostingowej. W przypadku konieczności dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora, Państwa dane mogą zostać przekazane kancelarii prawnej. W/w podmioty zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia Państwa danych osobowych. Ponadto, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do organów administracji publicznej, w szczególności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędu Skarbowego. Państwa dane osobowe nie zostaną jednak przekazane do krajów spoza Unii Europejskiej.
 1. Administrator informuje, że mają Państwo prawo:

a) żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych;

b) w przypadku, gdy przetwarzane przez Administratora dane osobowe są nieprawidłowe, przysługuje Państwu prawo do ich sprostowania, czyli żądania zmiany lub uzupełnienia;

c) w przypadku, gdy Państwa dane osobowe nie są Administratorowi potrzebne do celów, w których zostały zebrane; gdy został wniesiony sprzeciw na warunkach niżej opisanych; gdy dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, mają Państwo prawo do żądania usunięcia przez Administratora tych danych osobowych;

d) w przypadku, gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych osobowych, mają Państwo prawo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający Administratorowi weryfikację prawidłowości tych danych;

e) poza przypadkiem wskazanym w punkcie d), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu, gdy dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby Administrator je usunął; gdy Państwa dane nie będą potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia Państwa roszczeń lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych na zasadach niżej opisanych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

f) do żądania przeniesienia wskazanych przez Państwa danych osobowych.

 1. Jeżeli w Państwa ocenie Administrator naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takiej sytuacji Administrator nie będzie mógł dłużej przetwarzać Państwa danych, chyba że będzie miał do tego ważną prawnie uzasadnioną podstawę, nadrzędną wobec Państwa praw i wolności lub podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń.
 1. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie będą podlegać profilowaniu.